Ogłoszenie 1/2022 o naborze do służby przygotowawczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie

Ogłoszenie 1/2022 o naborze do służby przygotowawczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 września 2021 r., w sprawie postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1772) Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie ogłasza nabór do służby przygotowawczej w Państwowej Straży Pożarnej.

Nabór ogłoszony zostaje na 1 stanowisko.

System pełnienia służby: zmianowy  24/48

Planowany termin przyjęcia do służby: III kwartał 2022 r.

ZAKRES GŁÓWNYCH ZADAŃ I OBOWIĄZKÓW NA STANOWISKU, NA KTÓRE PROWADZONY JEST NABÓR:
 pozostawanie w czasie służby w stałej gotowości do udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych,
 udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych,
 kierowanie pojazdami, obsługa, konserwacja i utrzymania pojazdów oraz sprzętu i wyposażenia ratowniczo-gaśniczego we właściwym stanie technicznym,
 podnoszenie kwalifikacji zawodowych i specjalistycznych,
 udział w szkoleniach i doskonaleniu zawodowym organizowanym w czasie służby,
 przestrzeganie obowiązujących przepisów, regulaminów i ustalonych zasad w służbie oraz podczas działań ratowniczo-gaśniczych, w tym również w zakresie BHP,
 utrzymanie wymaganej sprawności fizycznej oraz dyspozycyjności.

WYMAGANIA KONIECZNE STAWIANE KANDYDATOM:
Kandydat ubiegający się o przyjęcie do służby musi spełniać warunki określone w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1940), to jest:
 posiadać obywatelstwo polskie,
 nie być karanym za przestępstwo lub za przestępstwo skarbowe,
 korzystać z pełni praw publicznych,
 posiadać co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
 posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby (zostanie ustalona przez Lubelską Rejonową Komisję Lekarską podległą ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych wobec kandydatów, którzy uzyskali największą ilość punktów w trakcie naboru).

Ogłoszenie o naborze:

ogłoszenie o naborze Włodawa

Załączniki:

Załączniki nr 1 do naboru

Załącznik nr 2 do naboru

Załącznik nr 3 do naboru

Załącznik nr 4 do naboru

Oświadczenie kandydata do naboru

Skip to content