Komórki organizacyjne

Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej

st. kpt. Sławomir Dąbrowski

tel. 825721008 w. 30

e-mail: jrg@strazwlodawa.pl

 

 

 

 

 

 

Zadania Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej:

Jednostka ratowniczo- gaśnicza realizuje zadania w zakresie spraw:

– ratowniczych,

– szkoleniowych,

– informatyki,

– ochrona informacji niejawnych,

– oficera prasowego komendanta.

 1. Do zakresu działania jednostki ratowniczo – gaśniczej należy w szczególności:
 • organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczo – gaśniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń,
 • dokonywanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych,
 • wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych,
 • wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby,
 • wykonywanie czynności ratowniczo-gaśniczych przy prowadzeniu działań w ramach pomocy wzajemnej poza własnym obszarem działania,
 • przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym,
 • współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania w zakresie likwidacji zdarzeń,
 • rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania, w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach,
 • prowadzenie doskonalenia zawodowego,
 • udział w aktualizacji stanu gotowości operacyjnej, procedur ratowniczych oraz dokumentacji operacyjnej,
 • udział w przygotowaniu analiz z działań ratowniczych,
 • prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków,
 • prowadzenie szkolenia członków ochotniczych straży pożarnych w zakresie ratownictwa,
 • realizacja zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w komendzie oraz organizowanie imprez sportowych,
 • nadzór nad funkcjonowaniem strony internetowej komendy,
 • analizowanie i wdrażanie komputerowych systemów wspomagania decyzji i kierowania działaniami ratowniczymi,
 • prowadzenie spraw z zakresu informatyki i zapewnienie niezawodnego działania sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej
 • realizowanie polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno-prasowej komendy
 1. Do zadań z-cy d-cy JRG jako pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych

należy:

 • zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego,
 • zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne,
 • zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka,
 • kontrola informacji niejawnych,
 • opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych,
 • prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 • prowadzenie zwykłych oraz kontrolnych postępowań sprawdzających,
 • prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę
  w komendzie albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto,
 • przekazywanie odpowiednio ABW lub SKW do ewidencji, danych osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa.

Naczelnik Wydziału

st. kpt. mgr inż. Marek Sielaszuk

tel. 825721008 w. 27

e-mail: pr@strazwlodawa.pl

 

 

 

Skład wydziału:

dyżurny – st. asp. Hodun Mirosław

dyżurny – asp. Nielipiuk Artur

dyżurny – ogn. Białasz Jarosław

dyżurny – st. sekc. Mateusz Gołąb

dyżurny – sekc. Piotr Rusiński

Zadania wydziału:

 1. Wydział operacyjny realizuje zadania w zakresie spraw:
  – operacyjnych,
  – łączności,
  – polityki ochrony danych osobowych.
 2.  Do zakresu działania wydziału operacyjnego należy w szczególności:
 • analizowanie stanu operacyjnego zabezpieczenia obszaru powiatu oraz przygotowanie komendy powiatowej do organizacji działań ratowniczych, w tym
  w czasie nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof lub klęsk żywiołowych, a także nadzór nad prawidłowością prowadzenia akcji ratowniczych,
 • opracowywanie planów ratowniczych i ich bieżąca aktualizacja,
 • sporządzenie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki KSRG, prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń,
 • prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego,
 • przygotowanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współdziałać w akcjach ratowniczych,
 • przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcania lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej i JRG,
 • analizowanie stanu wyposażenia jednostki ratowniczo – gaśniczej i innych jednostek krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie,
 • nadzorowanie gotowości operacyjnej JRG oraz innych podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, analizowanie gotowości operacyjno-technicznej na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych kontroli, a także przedstawiania wniosków
  w tym zakresie,
 • zapewnienie sprawnego funkcjonowania Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami KSRG na obszarze działania oraz umożliwiające współpracę z Wojewódzkim Stanowiskiem Koordynacji Ratownictwa,
 • kierowanie jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej z obszaru powiatu do akcji ratowniczych i humanitarnych poza granicę państwa, na podstawie wiążących Rzeczpospolitą Polską umów i porozumień międzynarodowych,
 • przygotowanie pododdziałów do działań w ramach odwodów operacyjnych,
 • organizowanie współpracy z innymi podmiotami w powiecie w zakresie prowadzenia działań ratowniczych,
 • koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo- gaśniczego na terenie powiatu,
 • prowadzenie inspekcji JRG oraz ochotniczych straży pożarnych, pod względem przygotowania do działań ratowniczych,
 • współdziałanie w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich,
 • wprowadzenie podwyższonej gotowości operacyjnej w komendzie w sytuacji zwiększonego prawdopodobieństwa katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, których skutki mogą zagrozić życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach, oraz w przypadku wystąpienia
  i utrzymania się wzmożonego zagrożenia pożarowego,
 • bieżące informowanie oficera prasowego komendanta o szczególnych zdarzeniach odnotowanych w powiecie i postępie akcji ratowniczych,
 • planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania, a także systemów alarmowania na obszarze powiatu oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania,
 • wdrażanie systemów łączności dla potrzeb komendy powiatowej i jednostek KSRG,
 • analizowanie systemu wyposażenia jednostek organizacyjnych straży w sprzęt łączności oraz przedstawienie wniosków w tym zakresie,
 • zapewnienie ciągłego funkcjonowania instalacji telefonicznej i łączności bezprzewodowej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy
 • współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik łączności na potrzeby rozwoju ratownictwa i innych zadań z zakresu ochrony ludności,
 • organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno-prasowej komendy.

Naczelnik Wydziału

kpt. mgr inż. Tomasz Wieczorek

tel. 825721008 w. 25

e-mail: kadry@strazwlodawa.pl

 

 

 

Skład wydziału:

mgr Krzysztof Puła – inspektor

tel. 825721008 w. 32

st. str. mgr inż. Daniel Baj – technik

tel. 825721008 w. 22

Zadania wydziału:

Wydział kadrowo-logistyczny realizuje zadania w zakresie spraw:

  • organizacyjnych,
  • kadrowych,
  • archiwizacji,
  • kancelarii do ochrony informacji niejawnych,
  • pomocy prawnej,
  • kwatermistrzowskich,
  • Do zadań wydziału kadrowo-logistycznego należy w szczególności:
 • przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi w komendzie,
 • opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w komendzie,
 • realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy,
 • organizowanie narad służbowych, odpraw i konferencji z udziałem kierownictwa komendy,
 • opracowywanie i ewidencjonowanie decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej,
 • organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej,
 • realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków,
 • ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie,
 • prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta,
 • prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów komendy,
 • sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno- rentowej strażaków i pracowników cywilnych komendy,
 • realizowanie polityki kadrowo – płacowej komendanta,
 • realizowanie zadań dotyczących kształcenia i podnoszenia kwalifikacji przez strażaków i pracowników cywilnych,
 • prowadzenie spraw dotyczących dyscypliny służby i pracy w komendzie,
 • przygotowanie wniosków dotyczących awansów i wyróżnień,
 • realizowanie zadań związanych z profilaktyką zdrowotną oraz ubezpieczeniami strażaków i pracowników cywilnych komendy,
 • zapewnienie obsługi strażaków i pracowników cywilnych komendy w zakresie spraw socjalno-bytowych,
 • przygotowywanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania Państwowej Straży Pożarnej,
 • prowadzenie archiwum komendy i spraw związanych z archiwizacją,
 • obsługa kancelarii do ochrony informacji niejawnych zgodnie z przepisami
  o ochronie informacji niejawnych,
 • prowadzenie kasy dla środków budżetowych i pozabudżetowych,
 • zlecanie właściwym podmiotom zewnętrznym obsługi prawnej komendy,
 • prowadzenie funkcji gospodarza obiektu Ośrodka Wypoczynkowo- Szkoleniowego nad Jeziorem Białym.
 • administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń pozostających w dyspozycji komendy powiatowej a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie,
 • opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną, bądź wyposażenia osobistego,
 • uczestniczenie w pracach zespołu do spraw zakupów sprzętu zgodnie z prawem o zamówieniach publicznych,
 • planowanie potrzeb materiałowo technicznych,
 • prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków, pracowników cywilnych i emerytów komendy,
 • prowadzenie spraw inwentaryzacji majątku,
 • dokonywanie zakupów sprzętu, paliwa, materiałów i urządzeń niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy,
 • zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez jednostki krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie powiatu oraz przygotowanie pododdziałów do działań w ramach odwodów operacyjnych,
 • likwidacja zbędnych i zużytych składników majątkowych,
 • prowadzenie ewidencji rzeczowych składników majątkowych,
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu komendy powiatowej a także nadzór nad procedurami postępowań odszkodowawczych,
 • realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków
  z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej i z innych źródeł,
 • ewidencja oraz nadzór i konserwacja sprzętu obrony cywilnej,
 • prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi i smarami,
 • prowadzenie rozliczeń i dokumentacji dotyczącej transportu samochodowego,
 • utrzymanie w gotowości operacyjno – technicznej pojazdów i sprzętu silnikowego,
 • wykonanie napraw i konserwacji sprzętu łączności,
 • prowadzenie spraw dotyczących rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów,
 • wykonanie okresowych badań sprzętu pożarniczego i specjalistycznego,
 • prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej.

Specjalista ds. Kontrolno – Rozpoznawczych

st. kpt. mgr inż. Michał Tychoniewicz

tel. 825721008 w. 26

e-mail: pz@strazwlodawa.pl

 

 

 

Zadania stanowiska ds. kontrolno – rozpoznawczych:

Do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. kontrolno – rozpoznawczych należy
w szczególności:

 • analizowanie stanu bezpieczeństwa powiatu w zakresie zadań realizowanych przez Państwową Straż Pożarną,
 • opracowywanie wyników czynności kontrolno-rozpoznawczych dla potrzeb analizy stanu bezpieczeństwa województwa,
 • inicjowanie działań zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa pożarowego powiatu,
 • przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
 • rozpoznawanie i ewidencjonowanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,
 • przygotowywanie projektu stanowiska komendanta powiatowego w sprawie przekazywania do użytku obiektów budowlanych,
 • opracowywanie dla potrzeb administracji publicznej opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego obiektów i terenów,
 • wstępne ustalanie przyczyn oraz okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożaru oraz miejscowego zagrożenia,
 • rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej,
 • uzgadnianie sposobów postępowania na wypadek zagrożenia pożarowego i innych miejscowych zagrożeń,
 • wykonywanie zadań w stosunku do zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku
  w zakresie zapobiegania poważnym awariom przemysłowym w oparciu o ustawę prawo ochrony środowiska,
 • wdrażanie w działalności kontrolno-rozpoznawczej nowych wymagań zawartych
  w znowelizowanych przepisach techniczno – budowlanych, o ochronie przeciwpożarowej oraz Polskich Normach dotyczących bezpieczeństwa pożarowego,
 • nadzór nad organizacją i uzgadnianie sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego z komendą,
 • załatwianie spraw z zakresu postępowania administracyjnego, dotyczących nieprzestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
 • organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie profilaktyki przeciwpożarowej w ramach prewencji społecznej.

Główna Księgowa

asp. sztab. Agnieszka Koch

tel. 825721008 w. 28

e-mail: pf@strazwlodawa.pl

 

 

 

Zadania samodzielnego stanowiska ds. finansowych

Do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. finansowych należy w szczególności:

 • prowadzenie rachunkowości komendy zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
 • prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegające zwłaszcza na:

– wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji komendy,

– potwierdzania zgodności zobowiązań majątkowych i finansowych zawieranych przez komendanta,

– przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,

– zapewnieniu terminowego ściągania należności.

 • analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji komendy,
 • prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności                                       dokumentów oraz operacji gospodarczych),
 • nadzór nad przygotowaniem, przebiegiem i rozliczeniem inwentaryzacji.
Skip to content