Ogłoszenie o naborze do służby w Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie

 Pełna treść dokumentu w wersji PDF z wzorami dokumentów do złożenia.

znajduje się  TUTAJ

 

 

 

Ogłoszenie o naborze do służby w Państwowej Straży Pożarnej

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie ogłasza postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie ul. 1000-lecia P.P. 8.

 

I.     Liczba stanowisk, na które prowadzony jest nabór:  1 stanowisko,

 • wymiar etatu: zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • stanowisko, którego dotyczy postępowanie kwalifikacyjne: stażysta w służbie przygotowawczej ,

stanowisko docelowe: Starszy ratownik,

 • system pełnienia służby: zmianowy 24/48,

·        miejsce pełnienia służby: Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie,

 • planowany termin przyjęcia do służby: do 30 listopada 2018 r.

II.   Postanowienia ogólne:

Nabór do służby przygotowawczej w Komendzie Powiatowej PSP we Włodawie przeprowadzany  jest w formie konkursu, ma charakter jawny, otwarty i konkurencyjny z zachowaniem pisemnej dokumentacji każdego etapu.

Postępowanie kwalifikacyjne na każdym etapie prowadzone jest komisyjnie, skład komisji zostanie ustalony zarządzeniem Komendanta Powiatowego PSP we Włodawie.

Wyniki każdego etapu oraz zakończonego postępowania kwalifikacyjnego będą zamieszczane do wiadomości  na tablicy ogłoszeń Komendy Powiatowej PSP we Włodawie oraz na stronie internetowej KP PSP we Włodawie i stronie internetowej BIP: 

http://strazwlodawa.pl/index.php/ogloszenia

    https://kppspwlodawa.bip.gov.pl/oferty-pracy

 

III. Wymagania konieczne stawiane kandydatom:

 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do służby musi spełniać warunki określone w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1204 t.j. ze zm.), to jest:
  • posiadać obywatelstwo polskie,
  • nie być karanym za przestępstwo lub za przestępstwo skarbowe,
  • korzystać z pełni praw publicznych,
  • posiadać co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
  • legitymować się bardzo dobrym stanem zdrowia tj. posiadać zdolność fizyczną i psychiczną oraz  posiadać warunki zdrowotne i psychofizyczne konieczne do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej (oceny zdolności do służby w PSP dokonują Rejonowe Komisje Lekarskie podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji – weryfikacja w ostatnim etapie naboru do służby wobec kandydatów, którzy uzyskają największą ilość punktów w trakcie naboru).

 

 

2.     Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej;
 • życiorys;
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, wyszkolenie lub posiadane umiejętności;
 • kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego;

 

 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, wg wzoru – załącznik nr 3;
 • podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, wg wzoru – załącznik nr 4;
 • podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, wg wzoru– załącznik nr 5;
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed przystąpieniem  do próby wydolnościowej- załącznik nr 6;

Zaświadczenie lekarskie kandydat dostarcza najpóźniej w dniu przeprowadzania próby wydolnościowej (przed jej rozpoczęciem) metodą HARVARD STEP-UP (test Harwardzki).

 

Na wszystkich składanych kopiach dokumentów należy umieścić – datę i własnoręczny, czytelny podpis kandydata na każdej ze stron.

 

Brak jakiegokolwiek wymaganego dokumentu lub oświadczenia (wymienionego w pkt III.2) eliminuje kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

 

IV. Sposób postępowania z dokumentami kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego.

Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego można będzie odebrać w sekretariacie komendy w terminie 1 miesiąca od dnia zakończenia naboru. Po tym czasie zostaną protokolarnie zniszczone.

 

V.   Termin i miejsce składania dokumentów.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie podpisanej imieniem i  nazwiskiem  kandydata  oraz  imieniem ojca, z dopiskiem „ NABÓR DO SŁUŻBY w  KP PSP we WŁODAWIE”.

Dokumenty należy składać w terminie do  26 marca 2018 r.

 • osobiście w  sekretariacie  Komendy  Powiatowej  PSP  we Włodawie  przy  1000-lecia P.P. 8,  w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30 (pokój nr 3), Dokumenty złożone po terminie,               tj. po godz. 15:30 dnia 26.03.2018 r. nie będą rozpatrywane.
 • listownie na adres: Komenda Powiatowa PSP we Włodawie., 22-200 Włodawa ul. 1000-lecia P.P. 8 (dokumenty wysłane po 26 marca 2018 nie będą rozpatrywane- decyduje data stempla pocztowego).

 

 

ETAPY  POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

 

VI. Ocena złożonych dokumentów – 27-29 marca 2018 r.

Komisja kwalifikacyjna powołana przez Komendanta Powiatowego PSP we Włodawie dokona oceny złożonych przez kandydatów dokumentów.

Kryteria oceny dokumentów zawiera Załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi 60.

Złożenie przez kandydata dokumentów niekompletnych lub niespełnienie przez niego wymogów określonych w ogłoszeniu o planowanym postępowaniu kwalifikacyjnym jest równoznaczne z uzyskaniem negatywnego wyniku z postępowania kwalifikacyjnego.

 

 • Próba wydolnościowa – 04 kwietnia 2018 r.  od godz. 9:00 ;

Sposób przeprowadzania próby wydolnościowej zawiera Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia. Próba zostanie przeprowadzona na terenie Komendy Powiatowej PSP we Włodawie. Zaświadczenie lekarskie kandydat dostarcza najpóźniej w dniu przeprowadzania próby wydolnościowej (przed jej rozpoczęciem) metodą HARVARD STEP-UP (test Harwardzki) .

Niezaliczenie próby wydolnościowej jest równoznaczne z uzyskaniem negatywnego wyniku z postępowania kwalifikacyjnego.

 

 

 • Próby sprawnościowe – 10 kwietnia 2018 r. od godz. 08:30;

Sposób przeprowadzania oraz wyniki uzyskane podczas prób sprawnościowych, które uznaje się za pozytywne, są określone w Załączniku Nr 2 do niniejszego  ogłoszenia.

Próby sprawnościowe będą się odbywać na terenie stadionu po byłej jednostce wojskowej na ul. Sztabowej 2 we Włodawie.

Niezaliczenie     prób     sprawnościowych      jest     równoznaczne      z     uzyskaniem     negatywnego     wyniku z postępowania kwalifikacyjnego.

 

 1. Sprawdzian lęku wysokości (akrofobia) – 10 kwietnia 2018 r. godz. 12:00 ;

Sprawdzian lęku wysokości uznaje się za zaliczony, jeżeli kandydat samodzielnie wszedł na wysokość 20 m na drabinę ustawioną pod kątem 75° i zszedł z niej. Podczas sprawdzianu kandydatów obowiązuje obuwie kryte (niedopuszczalne jest obuwie typu sandały lub klapki). Sprawdzian wykonuje się z asekuracją, z wykorzystaniem środków ochrony indywidualnej zapewnionych przez organizatora.

Sprawdzian zostanie przeprowadzony  na  terenie  Komendy  Powiatowej  PSP  we  Włodawie.

Niezaliczenie sprawdzianu jest równoznaczne z uzyskaniem negatywnego wyniku z postępowania kwalifikacyjnego.

 

 1. Sprawdzian z pływania – 10 kwietnia 2018 r.  od godz. 14:00;

Sprawdzian z pływania odbywa się w stroju kąpielowym oraz czepku bez przyrządów pomocniczych.  Zaliczenie z pływania polega na przepłynięciu dystansu 50 m (2 długości basenu), dowolnym stylem, w czasie nie dłuższym niż 60 sekund. Kandydat po przepłynięciu pierwszej długości wykonuje nawrót w dowolny sposób. Zatrzymywanie się przy ścianie basenu, stanięcie na dnie basenu powoduje niezaliczenie sprawdzianu.

Czas liczony jest od sygnału startera (z poziomu wody, bez skoku) do momentu dotknięcia ściany basenu, jedną lub obiema dłońmi, po przepłynięciu całego dystansu.

Sprawdzian z umiejętności pływania zostanie przeprowadzony na basenie MOSiR, ul. Szkolna 4 we Włodawie.

Niezaliczenie   sprawdzianu    z    pływania    jest    równoznaczne    z    uzyskaniem    negatywnego    wyniku z postępowania kwalifikacyjnego.

 

 1. Rozmowa kwalifikacyjna – 13 kwietnia 2018 r. od godz. 9:30;

Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona indywidualnie z każdym z kandydatów, którzy przejdą pozytywnie wcześniejsze etapy postępowania kwalifikacyjnego.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej ocenie podlega:

 • umiejętność przekazywania, odbierania i rozumienia informacji w mowie i piśmie oraz jasnego i wyrazistego formułowania wypowiedzi w sposób gwarantujący ich zrozumienie;
 • motywacja do podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej;
 • zdolność analitycznego myślenia;
 • umiejętność planowania i organizowania

Rozmowa kwalifikacyjna odbywać się będzie w pomieszczeniach Komendy Powiatowej PSP we Włodawie.

Każdy z członków komisji, po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, odrębnie ocenia kandydata przyznając maksymalnie 12,5 punktów za każdy z ocenianych elementów. Liczbę punktów uzyskanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej ustala się na podstawie średniej arytmetycznej liczby punktów przyznanych przez członków komisji z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.

Pozytywny wynik z rozmowy kwalifikacyjnej osiąga kandydat, który uzyska co najmniej 26 punktów.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania z rozmowy kwalifikacyjnej wynosi 50.

 

 • Ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej.

Przeprowadzone zostanie przez Rejonową Komisję Lekarską MSW i A w Lublinie. Na badania zostanie  skierowany kandydat, który podczas naboru uzyskał największą liczbą punktów. W przypadku stwierdzenia przez komisję niezdolności do służby w PSP, rezygnacji lub niestawienia się na badanie któregokolwiek z kandydatów, skierowanie otrzyma następna osoba, która otrzymała największą liczbę punktów.

Postępowanie kwalifikacyjne wobec kandydata kończy się z chwilą uzyskania przez niego negatywnego wyniku z któregokolwiek z etapów postępowania kwalifikacyjnego lub nieprzystąpienia przez kandydata do któregokolwiek z etapów postępowania kwalifikacyjnego, wymienionych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

Ważne informacje:

 1. Przed przystąpieniem do każdego z etapów naboru (testy, sprawdziany, rozmowa kwalifikacyjna) kandydat jest zobowiązany okazać komisji dokument potwierdzający tożsamość.
 2. Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie możliwość zmiany terminu poszczególnych etapów naboru w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych, np. w przypadku pogorszenia się warunków atmosferycznych lub w innych uzasadnionych
 3. Kandydaci w postępowaniu kwalifikacyjnym zobowiązani są do śledzenia informacji o przebiegu naboru na stronie internetowej KP PSP we Włodawie lub na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy Powiatowej PSP we Włodawie, gdzie będą publikowane informacje na temat ewentualnych zmian przebiegu naboru lub kandydatów zakwalifikowanych do dalszych etapów.
 4. Po złożeniu dokumentów komisja nadaje kandydatowi numer identyfikacyjny. Informacje o osiąganych wynikach będą publikowane w oparciu o przyznane numery. O przyznanych numerach kandydaci zostaną poinformowani przed przystąpieniem do próby wydolnościowej.
 5. Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać w sekretariacie (pokój nr 3) Komendy Powiatowej PSP we Włodawie lub telefonicznie pod numerem 82 5721008, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30.
 6. Komenda Powiatowa PSP we Włodawie nie ponosi odpowiedzialności za wypadki oraz zdarzenia losowe powstałe podczas naboru do służby, które powstały nie z jej
 7. Kandydat może wnieść do przewodniczącego komisji rekrutacyjnej pisemne zastrzeżenie do przebiegu czynności każdego z etapów postępowania lub do wyników uzyskanych w danym etapie, niezwłocznie po jego zakończeniu, nie później jednak niż w dniu podania ich do wiadomości.
 8. Komisja rozpatruje zastrzeżenia kandydata w terminie jednego dnia roboczego od dnia otrzymania zastrzeżenia. Informacje o sposobie rozpatrzenia zastrzeżeń kandydat zobowiązany jest odebrać osobiście w terminie wskazanym powyżej.
 9. Zgodnie z art. 34 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej mianowanie strażaka może nastąpić po odbyciu zasadniczej służby wojskowej lub po przeniesieniu do rezerwy bez odbycia tej służby albo po zwolnieniu od obowiązku służby

W związku z powyższym od kandydatów, którzy będą mieli zostać skierowani przez Komendę Powiatową PSP we Włodawie na badania do Rejonowej Komisji Lekarskiej MSW i A w Lublinie będą wymagane dokumenty   potwierdzające   zrealizowanie   powyższego   obowiązku.   Kserokopia   książeczki   wojskowej   w przypadku jej posiadania z uwidocznionymi danymi osobowymi kandydata i zapisem dotyczącym uregulowanego stosunku do służby wojskowej.

 

Załącznik Nr 1

do ogłoszenia o naborze PKL.1110.2.2018

 

SYSTEM PUNKTOWY STOSOWANY DO OCENY PREFERENCJI Z TYTUŁU POSIADANEGO PRZEZ KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

WYKSZTAŁCENIA, WYSZKOLENIA i UMIEJĘTNOŚCI:

 

 

 

Lp.

Rodzaj wykształcenia, wyszkolenia  lub posiadanych umiejętności

Liczba punktów

1)

wyszkolenie pożarnicze w Państwowej Straży Pożarnej – ukończony kurs podstawowy

15

2)

wyszkolenie pożarnicze w PSP – ukończony kurs uzupełniający (podoficerski)

20

3)

wyszkolenie pożarnicze w PSP – ukończone szkolenie podstawowe w zawodzie strażak

20

4)

wyszkolenie pożarnicze w PSP – posiadanie tytułu zawodowego technik pożarnictwa

25

5)

wyszkolenie pożarnicze w PSP – posiadanie tytułu zawodowego inżynier pożarnictwa

30

6)

wyszkolenie pożarnicze w OSP – ukończone  SP + KPP

10

7)

wyszkolenie pożarnicze w OSP – ukończone SP + KPP + RT

15

8)

wyszkolenie pożarnicze w OSP – ukończone SP + KPP + RT + RW

20

 

9)

wykształcenie wyższe inżynier w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego uzyskane w SGSP

15

 

10)

uprawnienia do wykonywania zawodu ratownika medycznego, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U.2017.0.2195 t.j. ze zm.)

 

15

11)

Prawo jazdy kat. C lub CE

10

12)

Prawo jazdy kat. CE i DE

15

13)

Inne kwalifikacje lub uprawnienia – w sumie do 15 punktów (uprawnienia do obsługi podnośników-podestów ruchomych; posiadanie patentu sternika łodzi motorowych – stermotorzysty; uprawnienia do obsługi i napełniania zbiorników ciśnieniowych; uprawnienia do obsługi agregatów prądotwórczych i urządzeń elektrycznych do 1 kV)

5 punktów za jedno uprawnienie

15

Sposób liczenia punktów:

 • za kwalifikacje wymienione w pkt 1-8 przyznaje się punkty jedynie z jednego tytułu, z wyższą wartością punktową;
 • w przypadku posiadania przez kandydata kwalifikacji wymienionych w pkt 6-8 oraz w pkt 9 i 10, punkty sumuje się, z zastrzeżeniem, że jeżeli ich suma jest większa niż 30, to przyjmuje się 30 punktów;

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi 60.

 

Wyjaśnienie użytych skrótów:

SP – szkolenie podstawowe strażaków-ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej

KPP – kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

RT – szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków-ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej

RW – szkolenie strażaków-ratowników OSP z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach

SGSP – Szkoła Główna Służby Pożarniczej.

 

Osoby, które ukończyły szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP według „Zasad organizacji szkolenia członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” z dnia 17 listopada 2015 r. otrzymają punkty również za posiadanie szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego i wodnego dla strażaków- ratowników OSP.

 

Załącznik Nr 2

do ogłoszenia o naborze PKL.1110.2.2018

 

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

 

 

Test sprawności fizycznej składa się z próby wydolnościowej oraz prób sprawnościowych, które przeprowadza się  w sposób  określony  w rozporządzeniu  Ministra  Spraw Wewnętrznych  i Administracji z  dnia  27.10.2005 r.   w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 261, poz. 2191 ze zm.).

 

 1. Próba wydolnościowa – ZMODYFIKOWANĄ METODĄ HARWARDZKĄ („HARVARD STEP-UP TEST”):

Próbę przeprowadza się w stroju gimnastycznym oraz obuwiu sportowym.

Próba wydolnościowa trwa 5 minut (4 minuty dla kobiet).

 

W ciągu podanego czasu kandydat wchodzi na stopień w tempie 30 razy w ciągu 1 minuty. Na hasło „raz” (pierwszy takt metronomu) kandydat stawia swą lewą stopę na stopniu, na hasło „dwa” (drugi takt metronomu) dostawia prawą stopę do lewej (na stopień) przy całkowitym wyproście w stawach kolanowych i biodrowym, na hasło „trzy” (trzeci takt metronomu) stawia lewą stopę na podłodze, a na hasło „cztery” (czwarty takt metronomu) prawą stopę dostawia do stopy lewej (na podłogę), przyjmując postawę zasadniczą. Czas trwania jednego cyklu wynosi 2 sekundy. Jeżeli badany utrzymuje przepisowy rytm, można wyłączyć komendę słowną. Przy próbie zmiany rytmu należy pomóc badanemu donośnym sygnałem. Po upływie czasu trwania pełnego ćwiczenia badany siada na krześle, a osoba prowadząca badania wykonuje pomiar częstości tętna przez 30 sekund, począwszy od 1 min po zakończeniu próby, następnie od 2 min oraz od 4 min (3 pomiary przez 30 s).

 

Wskaźnik wydolności – FI  oblicza się według następującego wzoru:

 

 

 

FI =

 

       Czas pracy w s x 100               2 x suma trzech pomiarów tętna

 

 

Kandydat, który nie jest w stanie wykonać próby w założonym czasie, powinien przerwać próbę wcześniej. Próbę przerywa się również, jeśli badany w ciągu ok. 20 s nie jest w stanie skorygować lub utrzymać rytmu wykonywania ćwiczenia. Osobom tym oblicza się wskaźnik wydolności, wstawiając do licznika wzoru cyfrę odpowiadającą ilości sekund wykonywania ćwiczenia x 100. Pomiary tętna wykonuje się przy pomocy pulsoksymetru.

Próbę uznaje się za zaliczoną w przypadku osiągnięcia wskaźnika wydolności na poziomie minimum 80.

W przypadku nieosiągnięcia minimalnego wskaźnika wydolności kandydata nie dopuszcza się do prób sprawnościowych.

 

 1. Próby sprawnościowe

 

 • Podciągania się na drążku:

Drążek na wysokości doskocznej. Kandydat zajmuje pozycję w zwisie na drążku (nachwytem lub podchwytem)

– ramiona wyprostowane i pozostaje w bezruchu. Podciągnięcie należy wykonać tak, żeby broda znalazła się ponad drążkiem, a następnie wrócić do pozycji wyjściowej (ramiona wyprostowane).

Oceniający zalicza tylko prawidłowe wykonanie ćwiczenia, wymieniając kolejne liczby zaliczonych powtórzeń. Podczas wykonywania ćwiczenia dozwolona jest praca nóg i tułowia.

Próbę uznaje się za zaliczoną w przypadku wykonania nie mniej niż:

 • 12 powtórzeń przez mężczyzn,
 • 8 powtórzeń przez

 

 • Bieg na 50 m

 

Bieg na 50 m po bieżni. Kandydat przed biegiem zajmuje pozycję startową (niska lub stojąca)  przed linią startu. Bieg rozpoczyna po sygnale startowym. Pomiar czasu przeprowadzany jest ręcznie za pomocą stoperów elektronicznych, przez co najmniej dwóch członków komisji. Wynik stanowi średnią arytmetyczną uzyskanych pomiarów za pomocą stoperów elektronicznych.

Próbę uznaje się za zaliczoną w przypadku osiągnięcia czasu nie dłuższego niż:

 • 6,90 sekundy przez mężczyzn,
 • 7,70 sekundy przez

 

 • Bieg na 1000 m

 

Bieg na 1000 m po bieżni. Kandydat przed biegiem zajmuje pozycję startową (niska lub stojąca) przed linią startu. Bieg rozpoczyna po sygnale startowym.

Próbę uznaje się za zaliczoną w przypadku osiągnięcia czasu nie dłuższego niż:

 • 3 minuty 29 sekund – przez mężczyzn,
 • 3 minuty 40 sekund – przez

 

Przy przeprowadzaniu prób biegowych falstart powoduje powtórzenie startu. Podczas prób biegowych zakazuje się korzystania z obuwia z kolcami.

 

Próbę wydolnościową oraz testy sprawnościowe wykonuje się na zaliczenie. Niezaliczenie któregokolwiek z ćwiczeń powoduje niezaliczenie testu.

 

Skip to content