Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowych http://kppsp.wlodawa.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2019-01-02

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-04-15

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne

 • Zamieszczone na stronie informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości, ponieważ nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • Zamieszczone na stronie filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, pochodzą
  z innych źródeł, mają tylko charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-18

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe KP PSP we Włodawie

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Waldemar Makarewicz, e-mail jrg@strazwlodawa.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (82) 572 10 08 wew. 30. Tą samą drogą można składać wnioski
o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy, udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę
w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Aby skutecznie komunikować się z naszym urzędem osoby ze szczególnymi potrzebami mogą:

 • napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Komenda Powiatowa PSP we Włodawie
  ul. Tysiąclecia PP 8, 22-200 Włodawa,
 • wysłać e-mail na adres: kp_wlodawa@straz.lublin.pl,
 • elektronicznie za pomocą platformy ePUAP – adres strony internetowej http://www.epuap.gov.pl/ ,
 • zadzwonić przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: (82) 572 10 08,
 • spotkać się osobiście w pomieszczeniu na parterze przeznaczonym do obsługi interesantów
  w Komendzie Powiatowej PSP we Włodawie .

Dostępność architektoniczna

Wejście do budynku KP PSP we Włodawie znajduje się od ulicy Tysiąclecia pozbawione barier terenowych i umożliwiające osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich dotarcie bezpośrednio do budynku. Przy wejściu do komendy znajduje się wideodomofon, którym należy się posłużyć w celu wezwania pomocy przy otwieraniu drzwi wyposażonych w samozamykacz.

Obsługa interesantów odbywa się w pomieszczeniu na parterze Pozostała cześć budynku nie jest przystosowana dla osób poruszających się na wózkach.

Jednocześnie, w przypadkach  konieczności bezpośredniego kontaktu z pracownikami merytorycznymi, taki pracownik we wskazanym wyżej miejscu udziela wszelkich niezbędnych informacji celem kompleksowego załatwienia sprawy.

Przed budynkiem nie ma wydzielonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością.

Wejście nie posiada systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące.

W zakresie dostępności architektonicznej tutejsza komenda zapewnia wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

W budynku nie ma pętli indukcyjnej oraz windy.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Skip to content