Tekst odczytywany maszynowo

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie

Czym się zajmujemy?

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie jako jednostka organizacyjna Państwowej Straży Pożarnej jest urzędem zapewniającym obsługę Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, będącego organem administracji rządowej szczebla powiatowego w sprawach organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz ochrony przeciwpożarowej. Terenem działania komendy jest obszar powiatu włodawskiego.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie mieści się we Włodawie przy ulicy Tysiąclecia PP 8.

Komendant Powiatowy kieruje pracą Komendy Powiatowej przy pomocy swojego zastępcy oraz kierowników komórek organizacyjnych.

Zgodnie z artykułem 13 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, do zadań Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej należy:

 1. kierowanie komendą powiatową (miejską) Państwowej Straży Pożarnej,
 2. kierowanie pracą jednostki ratowniczo-gaśniczych,
 3. organizowanie na obszarze powiatu krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,
 4. dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie powiatu,
 5. analizowanie działań ratowniczych prowadzonych na obszarze powiatu przez podmioty krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,
 6. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej,
 7. współdziałanie z komendantami gminnymi ochrony przeciwpożarowej,
 8. współdziałanie z komendantami gminnymi związku ochotniczych straży pożarnych,
 9. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,
 10. opracowywanie planów ratowniczych na obszarze powiatu,
 11. nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
 12. wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa,
 13. wstępne ustalanie przyczyn oraz okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożaru oraz miejscowego zagrożenia,
 14. organizowanie doskonalenia zawodowego dla strażaków.
 15. szkolenie członków ochotniczych straży pożarnych,
 16. inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu.

 

Co między innymi załatwisz w komendzie?

 1. zgłosisz zagrożenie pożarowe lub inne,
 2. zgłosisz zakończenie budowy budynków, obiektów, instalacji,
 3. uzyskasz zaświadczenie o działaniach ratowniczych,
 4. zgłosisz organizację imprezy masowej,
 5. uzyskasz opinię w sprawie bezpieczeństwa pożarowego.

 

Kontakt: Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących:

Aby skutecznie komunikować się z Komendą Powiatową osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą:

 1. złożyć wniosek/wysłać pismo na adres: Komenda Powiatowa PSP we Włodawie, ul. Tysiąclecia PP 8, 22-200 Włodawa,
 2. załatwić sprawę przy pomocy osoby przybranej,
 3. wysłać e-mail na adres: kp_wlodawa@straz.lublin.pl,
 4. wysłać pismo faksem na nr 82 572 46 52,
 5. wysłać pismo za pomocą platformy ePUAP,
 6. skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 82 572 10 08.

Wybierając formę komunikacji wymienioną w punkcie 1-5 należy podać następujące informacje:

 • imię i nazwisko osoby uprawnionej,
 • adres korespondencyjny wraz z kodem pocztowym,
 • sposób komunikowania się z osobą uprawnioną – wskazanie adresu e-mail, numeru telefonu, numeru faksu,
 • przedmiot rozmowy w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
 • obecność osoby przybranej / potrzeba zapewnienie usługi tłumacza, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się PJM, SJM, SKOGN.
Skip to content