Wideokonferencja nt. nowego rozporządzenia w sprawie uposażenia strażaków PSP

27 września 2021 r. w Dz.U. poz. 1750 opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 września 2021 r. w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej.
Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 października 2021 r. i zastąpi dotychczas obowiązujące Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 281 i 588).

Najistotniejsze kwestie i zmiany które zaczną obowiązywać w stosunku do aktualnie obowiązujących to:

– zastąpiono warunki i okoliczności przyznania dodatków służbowego i motywacyjnego, przesłankami ich przyznawania;
– określono przesłanki podwyższania / obniżania dodatku służbowego;
– określono, że w przypadku zmiany przesłanek, miesięczna stawka dodatku motywacyjnego może ulec obniżeniu / podwyższeniu;
– określono przesłanki przyznawania / podwyższania/ obniżania dodatku funkcyjnego oraz wykaz stanowisk uprawniających do tego dodatku, który zawarto w zał. nr 4 do rozporządzenia;
– dokonano zmian w zakresie zaszeregowania niektórych stanowisk służbowych do grup uposażenia zasadniczego.

W § 12 rozporządzenia zawarto przepis przejściowy pozwalający strażakom pełniącym w dniu wejścia w życie rozporządzenia, służbę na stanowiskach uprawniających do dodatku funkcyjnego – złożenie oświadczenia, o którym mowa w § 8 ust. 2 rozporządzenia tj. o zrzeczeniu się uprawnienia do tego dodatku.

W środę 29 września br. Dyrektor Biura Kadr Komendy Głównej PSP st. bryg. Tomasz Zając przeprowadził w formie wideokonferencji naradę służbową z przedstawicielami komórek właściwych ds. kadr komend wojewódzkich PSP, podczas której omówiono zagadnienia dotyczące realizacji zapisów rozporządzenia.

Poniżej załączamy pełną treść Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 września 2021 r. w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Opracowanie i zdjęcia: Zespół prasowy KG PSP

Materiały

Rozporządzenie​_MSWiA​_z​_dnia​_13​_września​_2021​_r​_w​_sprawie​_uposażenia​_strażaków​_PSP
Rozporządzenie​_MSWiA​_z​_dnia​_13​_września​_2021​_r​_w​_sprawie​_uposażenia​_strażaków​_PSP.pdf 0.35MB

 

Skip to content